• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zozborowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony www.zozborowa.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://www.zozborowa.pl spełnia wymagania w 382 punktach na 393 punktów weryfikowanych.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. There is no title element in the head element – brak elementów w sekcji <title> strony co jednak nie ma wpływau na poprawność konstrukcji strony oraz jej funkcjonalność – trwają prace nad usunięciem tego ostrzeżenia
 2. There is no label for the form control that could identify its purpose and the alternatively usable title is also missing – brak jednoznacznych identyfikatorów (opisów) dla elementów np. wyszukiwania, co jednak nie ogranicza samej samej funcjonalności
 3. The input element of type radio, checkbox, file, text or password, the select element or the textarea has no title and no associated label. – elementy typu radio, checkbox, text nie posiadają wypełnionego pola title oraz załączonych opisów co jednak nie ogranicza samej funkcjonalności.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony www.zozborowa.pl – 01.12.2018 r.  
 2. Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2020 r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest : Tomasz Babiec
 4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. : 017 581 05 20
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 9. W menu "Kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów GSP ZOZ Borowa

Budynek główny GSP ZOZ w Borowej, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwiający wjazd do GSP ZOZ  dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku  GSP ZOZ jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku,
 • oznaczenia dotyczące wejścia do windy znajdują się w budynku GSP ZOZ, a także na drzwiach wejściowych do windy  (wskazując kierunek dojścia do windy),
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze po lewej stronie przy wyjściu z windy,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

- Raport dostępności pdf button