• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Podstawa działalności

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. prof. Klemensa Skóry w Borowej jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie :

 • uchwały Rady Gminy w Borowej Nr XXI/131/2000 z dnia 16 października 2000 roku w sprawie utworzenia Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie
 • wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z zasadami określonymi właściwymi przepisami prawa

 

 Celem działania jest zapewnienie świadczeń leczniczych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Borowa z zakresu :

 

Dodatkowo od grudnia 2015 roku działa Poradnia ginekologiczno-położnicza w ramach kontraktu wieloletniego z NFZ.