• Ban 1

  Podstawowa opieka zdrowotna realizowana przez lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę środkowiskową

 • Ban 2

  Świadczenia zdrowotne z zakresu opieki lekarza pediatry

 • Ban 3

  Świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny szkolnej

 • Ban 4

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu ginekologii i położnictwa

Uprawnieni do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

 

logo
Zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczenie powinno odbyć się w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, placówka powinna wyznaczyć inny termin poza prowadzoną poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez siebie listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Uprawnienia o jakich mowa wyżej przysługują również :

 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Dawcom Przeszczepu,
 • inwalidom wojennym i wojskowym,
 • kobietom w ciąży,
 • świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężke i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 •  działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 • uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy osoby posiadające status kombatanta mają prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem badań diagnostycznych kosztochłonnych oraz świadczeń z zakresu rehabilitacji, do których wymagane jest skierowanie. Takie uprawnienie przysługuje również :

 • inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanych z powodów politycznych,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • uprawnionym żołnierzom, weteranom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Źródło : nfz-rzeszow.pl

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 

Od dnia 01 października 2017 roku Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu będzie świadczył usługi w zakresie " Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ".

 • info 2Ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska oraz wyjazdowa opieka lekarska sprawowana jest w budynku Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Żeromskiego 22

 

W ramach kontraktu z NFZ, szpital zapewnia świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Porady udzielane są bez skierowania. Świadczenia są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) oraz płatne dla pacjentów nieposiadających ubezpieczenia.